Montessoripedagogik

Montessoripedagogiken sätter barnet i centrum genom att stimulera och inspirera till utveckling utifrån barnets behov och vilja. I alla våra klassrum finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Material, som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik men också saker som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Montessoripedagogikens idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta.

Vårt arbete för att ge alla barn möjlighet att nå målen genomsyras av Montessoripedagogikens principer:

Helheten
Barnen ska utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. Montessorifilosofin handlar om både praktiska, personliga, sociala och intellektuella färdigheter.

Frihet och ansvar
Barnen har stor frihet att välja aktivitet. Det är dock ett stort ansvar som kräver rutiner och organisationsförmåga, något som pedagoger och föräldrar är delaktiga i att möjliggöra för varje barn.

Hjälp mig göra det själv
Barn kan behöva hjälp för att kunna lära sig men själva inlärningen måste barnen göra på egen hand. Hjälp ska därför syfta till att göra det möjligt för barnen att självständigt utföra saker. Lärarens uppgift är inte i första hand att förmedla kunskap utan att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Lärarna ska ge barnen den stimulans, som svarar mot varje barns mognad och intresse.

Individualisering – samarbete
Individualiserat arbete gör att barnen arbetar efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt. Vi lägger också stort fokus på att samarbeta. Vägen till kunskap är olika för alla barn.

En förberedd miljö
Den pedagogiska miljön ska väcka barnets nyfikenhet och lust till nya kunskaper, vilket är vårt perspektiv när vi utformar våra lokaler och förnyar våra rum.