Den specialpedagogiska- och speciallärarkompetensen

Specialpedagogen/specialläraren ser helheten i verksamheten och bör ha stor del i förändringsarbete och skolutveckling. Detta för att förskolan/skolan ska få stöd i att arbeta förebyggande, förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt, på organisations- grupp- och individnivå i syfte att utveckla goda lärmiljöer.

Specialpedagogen kan arbeta med handledning, utredning, observation, undervisning, uppföljning och utvärdering.

Specialläraren ger stöd för individer i behov av särskilda utbildningsinsatser med specialiseringar mot språk-, läs- och skrivutveckling, matematikutveckling eller utvecklingsstörning. Specialläraren kan vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för pedagoger utifrån sin specialisering.

Specialläraren medverkar i ett förebyggande arbete och i att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Specialläraren kan arbeta med undervisning, utredning, observation, uppföljning och utvärdering.

Den specialpedagogiska kompetensen i barn- och elevhälsan har som uppgift att omsätta övriga yrkesgruppers kunskap till pedagogiska konsekvenser.

 Har du frågor, vänligen kontakta

Linda Nord

Speciallärare

Linda.nord@montenova.se